داوطلبان می توانند نتیجه نهایی را با وارد نمودن کد ملی و یا شماره داوطلبی از قسمت زیر جستجو نمایند